U bent hier: Home / Diensten / Sociale Dienst / Het gesprek met de maatschappelijk werker

Het gesprek met de maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker onderzoekt al uw aanvragen voor hulpverlening, ongeacht het feit of dit verzoek tot steun van financiële, materiële of psychologische aard is.  Samen met u zal hij zoeken naar oplossingen voor uw problemen.

Hij zal u uitleggen welke uw rechten en uw plichtinen zijn en u tevens duidelijk maken op welke hulpverlening u een beroep kan doen.  Hij zal u, indien dit nodig blijkt, doorverwijzen naar de diensten die uw hulpaanvraag op de meest doeltreffende manier kunnen behandelen.

Hij zal u helpen om administratieve documenten iin te vullen die u in staat stellen om uw rechten bij andere instellingen te doen gelden: ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen,  werkloosheidskassen, de pensioendienst enz...

De maatschappelijk werker is er volgens de wet toe verplicht om een sociaal onderzoek in te stellen.  Hij zal u dus inlichtingen vragen omtrent uw sociale toestand. Op basis daarvan moet de maatschappelijk werker een sociaal verslag opstellen.  Als het onderhoud beëindigd is, dan krijgt u een "ontvangstbewijs".  Door dit document bewijst u dat u een verzoek tot hulpverlening indiende.

Hij zal u tevens vragen om bepaalde documenten voor te leggen (huurcontract, bewijs van inkomsten, enz...) en om bepaalde stappen te ondernemen.  U dient hem onverwijld elke wijziging van uw toestand (bvb. verhuizing, werksituatie, echtscheiding, overlijden, samenwonen enz...) te melden.

Indien u bewust onjuiste of onvolledige informatie doorspeelt of indien u tijdens het sociaal onderzoek het bestaan van sommige inkomsten verzwijgt, dan loopt u het risico op een sanctie, zoals bijvoorbeeld de opschorting of zelf schrapping van de door het OCMW toegekende hulp.

Het onderzoek naar uw sociale toestand wordt door de maatschappelijk werker afgerond met een huisbezoek.

Wanneer de maatschappelijk werker u oproept voor een onderhoud, vergeet dan niet om zijn uitnodiging te beantwoorden of om hem te verwittingen indien u om één of andere reden verhinderd bent.  Het is best mogelijk dat het gesprek met een andere steungenieter langer duurt dan oorspronkelijk voorzien was en dat uw afspraak daardoor enige vertraging oploopt.  In dergelijke gevallen doen we een beroep op uw begrip en wijzen we erop dat onze maatschappelijk werkers alles in het werk stellen om u op het overeengekomen ogenblik te ontvangen.